ปฏิทินย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครู 2567 รอบที่ 2

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ปฏิทินการดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ TMS (Teacher Matching System) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

ลำดับระยะเวลาดำเนินการการดำเนินการ
15 – 26 กรกฎาคม 2567
(ปิดระบบยื่นคำร้อง 26 ก.ค. 67 เวลา 16.30 น.)
ยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนและดำเนินการจับคู่ย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS (ระบบ TMS)
212 – 31 กรกฎาคม 2567
(20 วัน)
ข้าราชการครูที่ได้รับการตอบรับจากคู่ย้ายสับเปลี่ยน
– จัดพิมพ์แบบคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนจากระบบ TMS เสนอ ผอ. สถานศึกษาเห็นชอบ
– อัพโหลดไฟล์ Pdf. แบบคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยน ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และ เอกสารที่กำหนด ในระบบ TMS
315 สิงหาคม 2567กรณีคำร้องขอย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา
– อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ต้นทาง) พิจารณาส่งคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยน หากอนุมัติ ให้ สพท. (ต้นทาง) อัพโหลด
1. แบบคำร้องฯ พร้อมความคิดเห็น ผอ.สพท. (ต้นทาง)
2. มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ต้นทาง) ส่งไปที่ สพท. (ปลายทาง) ผ่านระบบ TMS  

กรณีคำร้องขอย้ายระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา กับสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
– อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ต้นทาง) หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาส่งคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยน หากอนุมัติ ให้ สพท. (ต้นทาง) หรือ สศศ. อัพโหลด
1. แบบคำร้องฯ พร้อมความคิดเห็น ผอ.สพท. (ต้นทาง) หรือหัวหน้าส่วนราชการ
2. มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ต้นทาง) หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. ส่งไปที่ สพท. (ปลายทาง) หรือ สศศ. ผ่านระบบ TMS
430 สิงหาคม 2567
(แจ้งผลพิจารณาภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีผลพิจารณา)
การพิจารณาย้าย
– อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ที่รับย้าย) / อ.ก.ค.ศ. สศศ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งพิจารณา อนุมัติ / ไม่อนุมัติ รับย้าย – แจ้งผลพิจารณาให้ผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนทราบผ่านระบบ TMS
54 กันยายน 2567
(คำสั่งย้ายมีผลวันที่ 15 ตุลาคม 2567)
ออกคำสั่งย้าย
– ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา / อ.ก.ค.ศ. สศศ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
631 ตุลาคม 2567ให้ข้าราชการครูที่ได้รับอนุมัติย้ายเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่รับย้าย

เอกสารที่กำหนด

ลำดับเอกสารประกอบคำร้อง
1สำเนา ก.พ.7 / ก.ค.ศ. 16
2แบบรายงานข้อมูลอัตรากำลังสถานศึกษาและแบบสรุปความขาดเกินรายสาขาวิชาเอก
3แบบความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา