ข้อสอบ รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 จำนวน 15 ข้อ พร้อมเฉลย

1. เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลใด

  ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

  ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

2. เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

  ก. กลอนสุภาพ

  ข. กาพย์ยานี ๑๑

  ค. โคลงสี่สุภาพ

  ง. กลอนบทละคร

3. พระรามคือเทพองค์ใดอวตารลงมา

  ก. พระนารายณ์

  ข. พระพิฆเนศ

  ค. พระศิวะ

  ง. พระพรหม

4. กุณฑลขนเพชรรูจี เขี้ยวแก้วมณีอลงกรณ์ หมายถึงใคร

  ก. พาลี

  ข. สุครีพ

  ค. หนุมาน

  ง. องคต

5. เพราะเหตุใดหนุมานจึงไม่สามารถฆ่าไมยราพได้ในตอนแรก

  ก. ไมยราพมีความสามารถในการรบ

  ข. ไมยราพถอดดวงใจไว้ที่แมลงภู่

  ค. ไมยราพมีคาถาชุบชีวิตได้

  ง. ไมยราพสวมเกราะเพชรฟันไม่เข้า

6. ไมยราพสะกดพระรามในขณะที่ประทับ ณ ที่ใด

  ก. อยู่ในปากพิเภก

  ข. อยู่ในปากองคต

  ค. อยู่ในถ้ำสุรกานต์

  ง. อยู่ในปากหนุมาน

7. ต่างตนต่างเห็นเป็นจริง ทุกสิ่งมิได้กังขา แต่เหลียวดูกันไปมา ไม่ตอบวาจาเทวี คำว่า เทวี หมายถึงใคร

  ก. นางมณโฑ

  ข. นางสวาหะ

  ค. นางสีดา

  ง. นางพิรากวน

8. เหม่เหม่ดูดู๋กระบี่ศรี มุสาพาทีก็เป็นได้ ถ้อยคำหยาบช้าไม่เกรงใจ ใครจักเชื่อฟังวานรใครกล่าว

  ก. ทศกัณฐ์

  ข. มัจฉานุ

  ค. ไมยราพ

  ง. หนุมาน

9. ข้อใดใช้คำขึ้นต้นได้ถูกต้องเหมาะสมกับตัวละคร

  ก. บัดนั้น     พระลักษมณ์สุริยวงศ์นาถา

  ข. เมื่อนั้น    หนุมานชาญสมร

  ค. เมื่อนั้น    นางพิรากวนยักษี

  ง. บัดนั้น     พระยาไมยราพยักษี

10. จากบทประพันธ์ที่นำมาข้อใดสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูที่มัจฉานุมีต่อผู้มีพระคุณ

  ก. ข้อนี้ขัดสนเป็นพ้นคิด พระบิดาจงโปรดเกศี  ได้ฟังอัดอั้นตันใจ  บังคมไหว้แล้วตอบวาที

  ข. อันโทษนี้ใหญ่หลวงนัก   ลูกรักจักขอโทษา   อย่าให้เป็นกรรมเวรา   แก่ข้าน้อยนี้สืบไป

  ค. ยอกรขึ้นเหนือศิโรเพฐน์   น้อมเกศบังคมประณมไหว้   ตัวลูกไม่แจ้งประจักษ์ใจ  จึ่งชิงชัยกับพระบิดา

  ง. ด้วยพระไมยราพอสุรี   ได้เลี้ยงลูกนี้จนใหญ่มา   พระคุณดั่งคุณบิตุเรศ  ซึ่งบังเกิดเกศเกศา

11. การที่ไมยราพถูกหนุมานสังหารได้ทั้งที่ถอดดวงใจไว้ในแมลงภู่แล้ว ตรงกับสัจธรรมข้อใด

  ก. ผู้ที่จะเอาชนะผู้อื่นได้ ต้องเก่งและมีความสามารถมาก

  ข. การมีมนตร์วิเศษไม่สามารถช่วยให้เป็นอมตะได้

  ค. ผู้ที่อ่อนแอย่อมตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแรงกว่า

  ง. ผู้ที่ทำผิดย่อมได้รับผลในสิ่งที่ตนเองทำ  เปรียบเสมือนคำที่ว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ

  ก. มัจฉานุบอกทางเข้าเมืองบาดาลแก่หนุมานอย่างละเอียด

  ข. มัจฉานุเป็นบุตรของหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉา

  ค. หนุมานแปลงกายเป็นใยบัวติดสไบนางพิรากวน

  ง. ไมยราพจะฆ่าไวยวิกลูกนางพิรากวนพร้อมกับพระราม

13. “มึงดั่งหิ่งห้อยน้อยแสง ฤๅจะแข่งกับดวงสุริย์ฉัน” จากข้อความข้างต้นกล่าวถึงใครกับใคร

  ก. หิ่งห้อยคือทศกัณฐ์  ดวงสุริย์ฉันคือพระราม

  ข. หิ่งห้อยคือไมยราพ  ดวงสุริย์ฉันคือหนุมาน

  ค. หิ่งห้อยคือพระราม  ดวงสุริย์ฉันคือทศกัณฑ์

  ง. หิ่งห้อยคือหนุมาน ดวงสุริย์ฉันคือไมยราพ

14. จากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ ที่ยกมานี้ เราควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบการต่อสู้ระหว่างหนุมานและมัจฉานุ

  ก. ยอมให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ห้ามปราม

  ข. พูดจากับผู้อื่นด้วยถ้อยคำสุภาพ นุ่มนวล  ไม่ใช้ความรุนแรง

  ค. ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

  ง. ไม่ข้องเกี่ยวกับผู้อื่นเพื่อไม่ให้ตนเองเดือดร้อน

15. รามเกียรติ์มีที่มาจากเรื่องใด

  ก. เวตาลปัญจวิงศติ

  ข. รามายณะ

  ค. มหาชาติคำหลวง

  ง. สกุลตลา

เฉลยคำตอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1611
2712
3813
4914
51015

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง