เฉลย กิจกรรมท้ายบทที่ 2 (หน้า 33) ออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

กิจกรรมท้ายบทที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี บทที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ชั้น ม.4

โจทย์ : นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 3 – 4 คน แล้วเลือกเทคโนโลยีทางการแพทย์มา 1 ชนิด ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ช่วยในการเดิน จากนั้นวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของเทคโนโลยีนั้นที่จะเกิดขึ้น แล้วนำเสนอ

เทคโนโลยีที่เลือกคือ : เตียงผู้ป่วย

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน :

1. การเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุ:

ประชากรโลกกำลังมีอายุมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นเวลานานเพิ่มมากขึ้น

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี:

วัสดุ เทคโนโลยี และระบบควบคุมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ความต้องการของผู้ป่วย:

ผู้ป่วยต้องการเตียงผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และสะดวกสบาย

4. นโยบายของรัฐบาล:

หลายประเทศมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาและการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ

คาดการณ์ลักษณะของเทคโนโลยีนั้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต :

1. เตียงอัจฉริยะ:

เตียงผู้ป่วยจะกลายเป็นอัจฉริยะมากขึ้น โดยใช้เซ็นเซอร์และระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย วิเคราะห์การนอนหลับ และแจ้งเตือนผู้ดูแลเมื่อเกิดปัญหา

2. เตียงส่วนบุคคล:

เตียงผู้ป่วยจะได้รับการออกแบบให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละบุคคลมากขึ้น โดยคำนึงถึงสรีระ ความต้องการ และรูปแบบการนอน

3. การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ:

เตียงผู้ป่วยจะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพ ช่วยให้แพทย์และพยาบาลติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างเรียลไทม์

4. การควบคุมด้วยความคิด:

ผู้ป่วยจะสามารถควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของเตียงผู้ป่วยด้วยความคิด โดยไม่ต้องใช้มือ