ใบงาน เปรียบเทียบความแตกต่างของมนุษย์กับสัตว์ วิชา หน้าที่พลเมือง ม.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ใบงาน เรื่อง เปรียบเทียบความแตกต่างของมนุษย์กับสัตว์ วิชา หน้าที่พลเมือง ชั้น ม.4 พร้อมแนวคำตอบ

โจทย์ ให้นักเรียนแสดงความเหมือนและแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ลงในตารางด้านล่าง

ตัวอย่างใบงาน

ดาวน์โหลด

เฉลย / แนวคำตอบ

สิ่งที่มนุษย์มีลักษณะเหมือนสัตว์

1. ลักษณะทางกายภาพ:

 • มนุษย์มีโครงสร้างร่างกายคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไป เช่น มีกระดูกสันหลัง ขน ฟัน และระบบย่อยอาหารที่คล้ายคลึงกัน
 • มนุษย์มีสัญชาตญาณพื้นฐาน เช่น สัญชาตญาณการเอาตัวรอด สัญชาตญาณการสืบพันธุ์ และสัญชาตญาณการเลี้ยงดูลูก
 • มนุษย์แสดงอารมณ์และความรู้สึกได้หลากหลาย เช่นเดียวกับสัตว์

2. พฤติกรรมทางสังคม:

 • มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่ในกลุ่ม menjalin สัมพันธ์กับผู้อื่น
 • มนุษย์มีระบบการสื่อสารที่ซับซ้อน ทั้งภาษากาย ภาษาพูด และสัญลักษณ์
 • มนุษย์มีพฤติกรรมช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันทรัพยากร และดูแลสมาชิกในกลุ่ม

สิ่งที่มนุษย์มีลักษณะแตกต่างจากสัตว์

1. ความสามารถทางปัญญา:

 • มนุษย์มีสมองที่พัฒนาการล้ำหน้า ทำให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
 • มนุษย์สามารถเรียนรู้ภาษา จดจำข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น
 • มนุษย์มีสติสัมปชัญญะ ตระหนักรู้ในตนเอง และมีความคิดนามธรรม

2. วัฒนธรรม:

 • มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น
 • วัฒนธรรมมนุษย์มีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับภูมิภาค เชื้อชาติ และศาสนา
 • วัฒนธรรมช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ ควบคุมพฤติกรรม และสร้างความหมายให้กับชีวิต

3. จริยธรรมและศีลธรรม:

 • มนุษย์มีระบบจริยธรรมและศีลธรรม ที่กำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานในการดำรงชีวิต
 • มนุษย์มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิด
 • จริยธรรมและศีลธรรมช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ เคารพในสิทธิของผู้อื่น และสร้างสังคมที่ยุติธรรม