กฏของลูกเสือ 10 ข้อ ปี 2567

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

กฎของลูกเสือ 10 ข้อ ปี 2567 : กฏของลูกเสือนั้นจะมี 10 ข้อ ต่างจากคำปฏิญาณของลูกเสือที่จะมีเพียง 3 ข้อ

ข้อกฏของลูกเสือ
ข้อ 1ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ 2ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
ข้อ 3ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อ 4ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ข้อ 5ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
ข้อ 6ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ 7ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ 8ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
ข้อ 9ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
ข้อ 10ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

วิธีการจำ มีเกียรติ ภักดี มีประโยชน์ เป็นมิตร สุภาพ เมตตา เชื่อฟัง ร่าเริง มัธยัสถ์ ประพฤติชอบ