สรุป การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ม.6

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุป เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ วิชา ดาราศาสตร์ ชั้น ม.6

พลังงานจากดวงอาทิตย์กับอุณหภูมิ

รังสีจากดวงอาทิตย์ รังสีบางส่วนสะท้อนกลับสู่อวกาศ โลกดูดกลืนพลังงานบางส่วนไว้ และคายพลังงานบางส่วนกลับสู่อวกาศ พลังงานจากดวงอาทิตย์กับอุณภูมิ

สมดุลพลังงานของโลก

จากพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ 100 หน่วย

 • สะท้อนในชั้นบรรยากาศ
 • สะท้อนกลับโดยเมฆ
 • สะท้อนกลับโดยพื้นผิวโลก

พลังงานที่เหลือจากการสะท้อนผ่านมายังพื้นผิวโลก 51 หน่วย

 • แผ่รังสีสู่อวกาศจากเมฆและชั้นบรรยากาศ
 • ดูดกลืนโดยชั้นบรรยากาศ
 • แผ่ออกไปโดยการคายความร้อนให้อากาศ
 • ดูดกลืนโดยเมฆ
 • แผ่รังสีสู่อวกาศโดยตรง
 • สูญเสียความร้อนแฝงจากการกลายเป็นไอ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

1 วัฏจักรมิลานโควิทช์

2 การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

3 การระเบิดของภูเขาไฟ

4 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบรรยากาศ

5 การเปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นผิวโลก

6 ปริมาณละอองลอยในชั้นบรรยากาศ

7 ปริมาณแก๊สเรือนกระจก

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 • ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของมนุษย์
 • ภัยธรรมชาติ
 • ภาวะโลกร้อน
 • ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
 • ภาวะเรือนกระจกรุนแรง

สรุป การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

สมดุลพลังงานของโลก

สมดุลปกติ

พลังงานเฉลี่ยที่ได้รับ = พลังงานเฉลี่ยที่ปลดปล่อย

ส่งผลให้ อุณหภูมิเฉลี่ยคงที่ ภูมิอากาศไม่เปลี่ยนแปลง

สมดุลไม่ปกติ

ปัจจัยเกิดจาก 1. แก๊สเรือนกระจก 2. ลักษณะผิวโลก 3. ละอองลอย

ส่งผลให้ อุณหภูมิเฉลี่ยและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง