สรุป ประวัติพ่อขุนรามคำแหง

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช: มหาราชผู้วางรากฐานความรุ่งเรืองของไทย

พระราชประวัติ

 • พระนามเต็ม: พระบาทกมรเตงอัญศรีรามราช
 • ประสูติ: พ.ศ. 1782 ณ กรุงสุโขทัย
 • พระชนม์มรณภาพ: พ.ศ. 1841
 • รัชสมัย: พ.ศ. 1822 – 1841
 • ราชวงศ์: พระร่วง
 • พระราชบิดา: พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
 • พระราชมารดา: นางเสือง

วีรกรรมและพระราชกรณียกิจอันสำคัญ

 • การขยายอาณาจักร: ทรงขยายอาณาจักรสุโขทัยออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล ครอบคลุมดินแดนภาคเหนือ ภาคกลาง และบางส่วนของภาคอีสาน
 • การปกครอง: ทรงปกครองด้วยความยุติธรรม ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
 • การค้าขาย: ทรงส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศ นำมาสู่ความเจริญรุ่งเรือง
 • ศาสนา: ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทให้เป็นศาสนาประจำชาติ
 • ภาษาและวรรณคดี: ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย และทรงริเริ่มให้มีการจารึกศิลาจารึกหลักแรกของไทย

ผลงานอันล้ำค่า

 • ตัวอักษรไทย: ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น เป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยและวรรณคดีไทย
 • ศิลาจารึกหลักแรกของไทย: ทรงจารึกเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และคติความเชื่อ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่า
 • อาณาจักรสุโขทัย: ทรงวางรากฐานความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรสุโขทัย

พระเกียรติคุณ

 • มหาราชผู้ยิ่งใหญ่: ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกษัตริย์ไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 • พระบิดาแห่งภาษาไทย: ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทย
 • ปฐมกษัตริย์ผู้ทรงธรรม: ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงปกครองด้วยความยุติธรรม

มรดกตกทอด

 • ภาษาไทย: ตัวอักษรไทยที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น กลายเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยและวรรณคดีไทย
 • วัฒนธรรมประเพณี: ขนบธรรมเนียมประเพณีและคติความเชื่อที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักแรกของไทย ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
 • อาณาจักรสุโขทัย: แม้ว่าอาณาจักรสุโขทัยจะล่มสลายไปแล้ว แต่รากฐานความรุ่งเรืองที่พระองค์ทรงวางไว้ ยังคงส่งผลต่ออาณาจักรไทยในยุคต่อมา

ตัวอย่างข้อความในศิลาจารึก

ตัวอย่างที่ 1:

“กูสร้างเมืองศรีสัชนาลัยแลกูสร้างพระแท่นมนังคศิลาบาตรแลกูสร้างพระธาตุเมืองศรีสัชนาลัย”

ความหมาย:

ข้าพเจ้าสร้างเมืองศรีสัชนาลัย ข้าพเจ้าสร้างพระแท่นมนังคศิลาบาตร และข้าพเจ้าสร้างพระธาตุเมืองศรีสัชนาลัย

ตัวอย่างที่ 2:

“ในเมืองศรีสัชนาลัยนี้ มีน้ำตระพังโพยสีใสกินดี มีป่าหมากป่าพลูทั่วเมืองนี้ทุกแห่ง มีป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้ ใครสร้างได้ไว้แก่มัน”

ความหมาย:

ในเมืองศรีสัชนาลัยนี้ มีน้ำตระพังโพยใส รสชาติดี มีป่าหมากป่าพลูอยู่ทั่วไป มีป่าพร้าว ป่าลาง หมากม่วง หมากขาม อยู่มากมาย ใครสร้างไว้ก็ได้บุญ

ตัวอย่างที่ 3:

“ศรีสัชนาลัยนี้ ลูกหลานพ่อขุนรามคำแหง ลูกหลานพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนงำเมือง ลูกหลานลุงลุงปู่ พ่อขุนผามเมือง พ่อขุนอินทราธิราช พ่อขุนลือไทย พ่อขุนบรมราชาธิราช พ่อขุนรามราชนิติ พ่อขุนหาญฟ้า พ่อขุนเมือง ลูกหลาน เหล่านี้ เป็นขุนเป็นเจ้า เมืองศรีสัชนาลัย นี้”

ความหมาย:

เมืองศรีสัชนาลัยนี้ เป็นของลูกหลานพ่อขุนรามคำแหง ลูกหลานพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนงำเมือง ลูกหลานลุงลุงปู่ พ่อขุนผามเมือง พ่อขุนอินทราธิราช พ่อขุนลือไทย พ่อขุนบรมราชาธิราช พ่อขุนรามราชนิติ พ่อขุนหาญฟ้า พ่อขุนเมือง และลูกหลานเหล่านี้ เป็นขุนเป็นเจ้า เมืองศรีสัชนาลัย นี้

ตัวอย่างที่ 4:

“ถึงป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้ ใครสร้างได้ไว้แก่มัน”

ความหมาย:

ในเมืองนี้มีป่าพร้าว ป่าลาง หมากม่วง หมากขาม อยู่มากมาย ใครสร้างไว้ก็ได้บุญ

ตัวอย่างที่ 5:

“ศิลาจารึกนี้มีไว้แก่พ่อขุนรามคำแหง เมืองศรีสัชนาลัย นี้ พ่อขุนรามคำแหง สร้างขึ้น เมื่อศก ๑๒๐๕ ปีมะแม”

ความหมาย:

ศิลาจารึกนี้มีไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อขุนรามคำแหง เมืองศรีสัชนาลัย นี้ พ่อขุนรามคำแหง สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1805

บทสรุป

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ทรงมีพระเกียรติคุณอันล้ำค่า ผลงานของพระองค์ ทรงมีอิทธิพลต่อประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และจะคงอยู่ต่อไปชั่วกาลนาน