สรุป หน่วยวัดทางไฟฟ้า และเครื่องมือวัด

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเรื่อง หน่วยวัดทางไฟฟ้า และเครื่องมือที่ใช้ในการวัด

หน่วยวัดทางไฟฟ้า

1. แรงดันไฟฟ้า (Voltage)

 • หน่วยวัด: โวลต์ (V)
 • ตัวอย่าง: แรงดันไฟฟ้าบ้าน 220 โวลต์
 • หมายเหตุ: แรงดันไฟฟ้าคือความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองจุด

2. กระแสไฟฟ้า (Current)

 • หน่วยวัด: แอมแปร์ (A)
 • ตัวอย่าง: หลอดไฟขนาด 60 วัตต์ ใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ 0.25 แอมแปร์
 • หมายเหตุ: กระแสไฟฟ้าคือปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำไฟฟ้าในหน่วยเวลา

3. ความต้านทาน (Resistance)

 • หน่วยวัด: โอห์ม (Ω)
 • ตัวอย่าง: สายไฟความยาว 1 เมตร อาจมีความต้านทานประมาณ 0.017 โอห์ม
 • หมายเหตุ: ความต้านทานคือแรงต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าในตัวนำ

4. กำลังไฟฟ้า (Power)

 • หน่วยวัด: วัตต์ (W)
 • ตัวอย่าง: เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU มีกำลังไฟฟ้าประมาณ 3,500 วัตต์
 • หมายเหตุ: กำลังไฟฟ้าคืออัตราการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าในหน่วยเวลา

5. พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy)

 • หน่วยวัด: วัตต์-ชั่วโมง (Wh) หรือ กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)
 • ตัวอย่าง: บ้านพักอาศัยทั่วไปใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 1,000-2,000 หน่วยต่อเดือน
 • หมายเหตุ: พลังงานไฟฟ้าคือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในหน่วยเวลา

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

1. มัลติมิเตอร์ (Multimeter)

 • เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าหลายประเภทในเครื่องเดียว เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน
 • เป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปสำหรับช่างไฟฟ้าและนักเรียน

2. โอซิลโลสโคป (Oscilloscope)

 • เครื่องมือวัดรูปคลื่นไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
 • ใช้สำหรับวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าที่ซับซ้อน

3. แคลมป์มิเตอร์ (Clamp meter)

 • เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องตัดวงจร
 • ใช้สำหรับวัดกระแสไฟฟ้าในสายไฟที่มีขนาดใหญ่

4. มิเตอร์วัดความถี่ (Frequency meter)

 • เครื่องมือวัดจำนวนรอบของสัญญาณไฟฟ้าในหน่วยเฮิรตซ์ (Hz)
 • ใช้สำหรับวัดความถี่ของไฟฟ้า AC

5. เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)

 • เครื่องมือวัดอุณหภูมิของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ใช้สำหรับตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานปกติหรือไม่