สรุปเรื่องมวลและปริมาตร

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

มวล

 • หมายถึง ปริมาณของสสาร หรือ จำนวนอนุภาคที่บรรจุอยู่ในวัตถุนั้น ๆ
 • หน่วยวัดมวลที่นิยมใช้ ได้แก่ กรัม (g) และ กิโลกรัม (kg)
 • มวลของวัตถุจะคงที่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลก
 • น้ำหนักของวัตถุจะแปรผันตามแรงโน้มถ่วง

ปริมาตร

 • หมายถึง ความจุ หรือ ช่องว่างที่วัตถุนั้น ๆ บรรจุอยู่
 • หน่วยวัดปริมาตรที่นิยมใช้ ได้แก่ ลูกบาศก์เมตร (m^3) และ ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm^3)
 • ปริมาตรของวัตถุจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ

ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและปริมาตร

 • มวลและปริมาตรมีความสัมพันธ์กันโดยสูตร ดังนี้
  • ความหนาแน่น (Density, ρ) = มวล (m) / ปริมาตร (V)
  • ความหนาแน่น หมายถึง ปริมาณมวลของสารต่อหน่วยปริมาตร
  • หน่วยวัดความหนาแน่นที่นิยมใช้ ได้แก่ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m^3) และ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm^3)

ตัวอย่าง

 • ก้อนเหล็กขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีมวล 8 กรัม
  • ก้อนเหล็กนี้มีความหนาแน่น 8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (8 g/cm^3)
 • น้ำ 1 ลิตร (1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร) มีมวล 1 กิโลกรัม
  • น้ำ 1 ลิตรนี้มีความหนาแน่น 1 กิโลกรัมต่อลิตร (1 kg/L)

การวัดมวลและปริมาตร

 • เครื่องมือวัดมวลที่นิยมใช้ ได้แก่ ตราชั่ง
 • เครื่องมือวัดปริมาตรที่นิยมใช้ ได้แก่ กระบอกตวง ขวดตวง ไม้บรรทัด