ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน ม.3

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบ วิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน ระดับชั้น ม.3

1. ข้อใด ไม่ใช่ ทักษะการสื่อสารของมนุษย์

          ก. การอ่าน

          ข. การออกเสียง

          ค. การพูด

          ง. การเขียน

2. ความหมายของการอ่านคือข้อใด

          ก. กระบวนการรับรู้และเข้าใจสารที่เป็นสัญลักษณ์

          ข. การแปลสัญลักษณ์ให้เป็นความรู้

          ค. กระบวนการรับรู้และเข้าใจสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

          ง. ไม่มีข้อใดถูก

3. ระดับของการอ่านแบ่งเป็นกี่ระดับ

          ก. 2 ระดับ

          ข. 3 ระดับ

          ค. 4 ระดับ

          ง. 5 ระดับ

4. ข้อใดคือระดับของการอ่าน

          ก. อ่านถูก

          ข. อ่านได้

          ค. อ่านออก

          ง. อ่านไพเราะ

5. ข้อใด ไม่ใช่ จุดประสงค์ของการอ่าน

          ก. อ่านเพื่อการเขียน

          ข. อ่านเพื่อหาคำตอบ

          ค. อ่านเพื่อความบันเทิง

          ง. ไม่มีข้อใดถูก

6. ข้อใดคือการอ่านเพื่อรู้ข่าวสาร

          ก. การอ่านวารสาร

          ข. การอ่านแผนที่

          ค. การอ่านฉลากยา

          ง. การอ่านตำราอาหาร

7. ข้อใด ไม่ใช่ การอ่านเพื่อการแก้ปัญหา

          ก. การอ่านแผนที่

          ข. การอ่านพจนานุกรม

          ค. การอ่านหนังสือแนะนำการเดินทาง

          ง. การอ่านหนังสือวิชาการ

8. การอ่านมีทั้งหมดกี่ประเภท

          ก. 5 ประเภท

          ข. 4 ประเภท

          ค. 3 ประเภท

          ง. 2 ประเภท

9. ข้อใดคือประเภทของการอ่าน

          ก. การอ่านทำนองเสนาะ

          ข. การอ่านร้อยแก้ว

          ค. การอ่านในใจ

          ง. การอ่านเรียงความ

10. ข้อใด ไม่ใช่ มารยาทในการอ่าน

          ก. การมีบุคลิกภาพที่ดี

          ข. การใช้น้ำเสียง

          ค. การไม่แสดงอารมณ์โมโห

          ง. การยิ้มแย้มแจ่มใส

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง