ข้อสอบภาษาไทย ป.1

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือกพร้อมเฉลย จำนวน 30 ข้อ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

1. ข้อใดออกเสียงสระ เ-ะ
          ก. เลข
          ข. เข็ม
          ค. แพ็ก

2. ข้อใดใช้คำว่า แกะ ไม่ถูกต้อง
          ก. น้องแกะเสื้อออก
          ข. พ่อแกะลายรองเท้า
          ค. คุณย่าแกะสลักผลไม้

3.คำตอบของปริศนาคำทายต่อไปนี้ตรงกับข้อใด

ฉันคืออะไร            เนื้อในสีขาว
เปลือกมีขนยาว       รสหวานชื่นใจ         

          ก. เงาะ
          ข. แตงโม
          ค. แก้วมังกร

4. ข้อใดเป็นชื่อเรียกของภาพนี้

          ก. บ้าน
          ข. กรง
          ค. รัง

5. ข้อใด ไม่มี คำที่ประสมด้วยสระ เ-อะ
          ก. น้ำหกเลอะเทอะ
          ข. หนังสือเล่มหนาเตอะ
          ค. เด็กทารกนอนบนเบาะ

6. ข้อใดอ่านสะกดคำถูกต้อง
          ก. เฉย อ่านว่า ฉอ – เอ – ยอ – เฉย
          ข. เนิน อ่านว่า นอ – เออ – นอ – เนิน
          ค. เติม อ่านว่า ตอ – เอ – อิ – มอ – เติม

7. ข้อใดเป็นคำมาตราเดียวกับคำว่า ม้า ทุกคำ
          ก. เวลา กระบอก
          ข. ชุดนอน สระน้ำ
          ค. ไก่ยอ ตะกร้า

8. ข้อใดอ่านออกเสียงตัวสะกดเหมือนชื่อเรียกภาพนี้

          ก. ชุ่มฉ่ำ
          ข. ผัดผัก
          ค. แข็งแรง

9. ข้อใดเป็นคำคล้องจองกัน
          ก. มะยม ชมพู่
          ข. กระโจม โรงแรม
          ค. มะขาม ข้าวหลาม

10. คำว่า จ่าย ควรเติมลงในข้อใดจึงจะถูกต้อง
          ก. คุณแม่ไป____ตลาดตั้งแต่เช้า
          ข. แม่ค้า____เงินทอนให้ลูกค้า
          ค. คุณย่า____ขนมไทยอร่อย

11. ข้อใดเติมตัวสะกด ว แล้วมีความหมายทุกคำ
          ก. พรา_          เค_
          ข. เคี้ย_          ข้า_
          ค. พื้_          เปรี้ย_

12. นักเรียนจงแต่งประโยคให้สัมพันธ์กับภาพนี้ ได้ตามข้อใด

          ก. หมอกเล่านิทาน
          ข. แดนอ่านหนังสือ
          ค. เมฆกำลังทำการบ้าน

13. ชื่อเรียกภาพในข้อใดอยู่ในมาตราเดียวกับคำว่า เลข
          ก.


          ข.
          ค.

14. “นิทานเรื่องนี้สอนให้ไม่ โลภ มาก”
คำที่ขีดเส้นใต้ออกเสียงตัวสะกดเหมือนคำในข้อใด
          ก. พันเพียบ
          ข. วิ่งผลัด
          ค. เดินป่า

15. ข้อใดเขียนสะกดคำถูกต้อง
          ก. ลางสารท
          ข. ละมุต
          ค. มังคุด

16. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเหมือนคำว่า หมาก
          ก. __ายเลข
          ข. __อกลวง
          ค. __าบคาย

17. ข้อใดหมายถึง ภาชนะใส่สิ่งของรูปกลมหรือเหลี่ยมมีฝาปิด
          ก. กลอง
          ข. กล่อง
          ค. กล้อง

18. ควรเติมคำในข้อใดเพื่อให้คล้องจองกับชื่อเรียกภาพนี้

          ก. ดนตรี
          ข. ดินสอ
          ค. สีเทียน

19. ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง จึงจะเป็นคำคล้องจองกันทุกคำ

ต้นทาง ______________ วันเสาร์

          ก. ว่างเปล่า
          ข. กลางคัน
          ค. สีสัน

20. แต่งประโยคตามข้อใดจึงจะสอดคล้องกับภาพนี้

          ก. ฟ้ารับประทานอาหารกลางวัน
          ข. บัวทำความสะอาดโต๊ะอาหาร
          ค. พลอยช่วยคุณยายทำอาหาร

21. คำต่อไปนี้นำไปเรียงเป็นประโยคได้ตามข้อใด

หยิบพี่บนปากกาโต๊ะ

          ก. พี่หยิบปากกาบนโต๊ะ
          ข. ปากกาบนโต๊ะหยิบพี่
          ค. พี่หยิบบนโต๊ะปากกา

22. ข้อใดปฏิบัติตามคำสั่ง “อย่าวิ่งเล่นบนอาคารเรียน” ได้เหมาะสม
          ก. ป๋อวิ่งแข่งกับเพื่อน
          ข. ป้องเล่นฟุตบอลในห้องเรียน
          ค. ปลานั่งอ่านหนังสือในห้องเรียน

23. จากข้อความ ข้อใดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสม

เด็ก ๆ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

          ก. เสือดื่มน้ำอัดลมทุกเช้า
          ข. กุ้งรับประทานอาหารครบ 5 หมู่
          ค. นกเลือกรับประทานอาหารประเภททอดอย่างเดียว

24. จากข้อความ “น้ำตั้งใจเรียนและทำการบ้านอยู่เสมอ” สะท้อนให้เห็นลักษณะนิสัยใดของน้ำ
          ก. มีความเมตตา
          ข. มีความซื่อสัตย์
          ค. มีความขยันหมั่นเพียร

25. เมื่อเพื่อรซื้อของขวัญวันคล้ายวันเกิดมาให้ นักเรียนควรพูดอย่างไร
          ก. กระผมขอบพระคุณสำหรับของขวัญนะครับ
          ข. ผมขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับ
          ค. ฉันขอบใจสำหรับของขวัญนะจ๊ะ

26. จากภาพสัญลักษณ์ ต้องปฏิบัติตนตามข้อใด

          ก. รอรถหยุดจึงเดินข้ามทางม้าลาย
          ข. เดินเล่นเกมขณะข้ามทางม้าลาย
          ค. วิ่งข้ามทางม้าลายอย่างรวดเร็ว

27. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยใดของแก้ว

     ครูยืนตรงประตู                  แก้วไหว้ครูยิ้มสุขสวัสดิ์
เพื่อเดินตามมาทัน                   เกี่ยวก้อยกันชวนพูดจา

          ก. มีความขยันหมั่นเพียร
          ข. มีความเอื้อเฟื้อ
          ค. มีมารยาท

28. ข้อใดเป็นข้อคิดของคำประพันธ์

          นี่ของของเธอ
          ที่ทำตกไว้
          ฉันนี้เก็บได้
          นำมาให้เธอ
ที่มา : ฉันท์ ขำวิไล
จากหนังสือ บทอาขยานภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ

          ก. การมีความกล้าหาญ
          ข. การมีความซื่อสัตย์
          ค. การมีความกตัญญู

29. ข้อใดสอดคล้องกับข้อคิดของคำประพันธ์ต่อไปนี้

                ฝนตกแดดออก
                นกกระจอกแปลกใจ
                โผผินบินไป
                ไม่รู้หนทาง
                ไปพบมะพร้าว
                นกหนาวครวญคราง
                พี่มะพร้าวใจกว้าง
                ขอพักสักวัน
                ฝนตกแดดออก
                นกกระจอกพักผ่อน
                พอหายเหนื่อยอ่อน
                บินจรผายผัน
                ขอบใจพี่มะพร้าว
                ถึงคราวช่วยกัน
                น้ำใจผูกพัน
                ไม่ลืมบุญคุณ
ฐะปะนีย์  นาครทรรพ
จากหนังสือ บทอาขยานภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ

          ก. การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องรู้จักเกื้อกูลกัน
          ข. คนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอ
          ค. การมีความรอบคอบจะทำให้เราประสบความสำเร็จ

30. ข้อใดเรียงคำประพันธ์ต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

ร่วมใจ          เรารักเพื่อนบ้าน
เมื่อยามมีภัย          ไม่รานรุกใคร

          ก. ร่วมใจป้องกัน          เรารักเพื่อนบ้าน
          ไม่รานรุกใคร          เมื่อยามมีภัย


          ข. ร่วมใจป้องกัน          เมื่อยามมีภัย
          ไม่รานรุกใคร          เรารักเพื่อนบ้าน


          ค. เรารักเพื่อนบ้าน          ไม่รานรุกใคร
          เมื่อยามมีภัย          ร่วมใจป้องกัน

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง