ข้อสอบสมบัติวรรณคดีของไทย ม.1

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง สมบัติวรรณคดีของไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ข้อใดแสดงตัวอย่างศิลปะ ไม่ถูก ต้อง

          ก. วรรณกรรม – โองการแช่งน้ำ

          ข. จิตรกรรม – การแสดงละครใบ้

          ค. ประติมากรรม – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

          ง. คีตศิลป์ – วงดนตรีในรายการชิงช้าสวรรค์

2. ข้อใด ไม่ใช่ วรรณคดีมรดก

          ก. หัวใจนักรบ             ข. พระอภัยมณี

          ค. นิราศนรินทร์           ง. ความสุขของกะทิ

3. ข้อใดคือวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็น “ยอดของหนังสือ” ในประเภทต่าง ๆ

          ก. สามก๊ก                  ข. กาพย์เห่เรือ

          ค. สาวเครือฟ้า             ง. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

4. ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย มีเพลงกล่อมเด็กที่สืบทอดกันมาแบบปากต่อปาก ไม่เคยมีใครจดบันทึกหรือเผยแพร่ให้คนนอกท้องถิ่นได้รู้จัก เพลงกล่อมเด็กดังกล่าวจัดเป็นวรรณคดีประเภทใด

          ก. วรรณคดีมุขปาฐะ – วรรณคดีท้องถิ่น

          ข. วรรณคดีลายลักษณ์อักษร – วรรณคดีท้องถิ่น

          ค. วรรณคดีมุขปาฐะ – วรรณคดีราชสำนัก

          ง. วรรณคดีลายลักษณ์อักษร – วรรณคดีราชสำนัก

5. ข้อใด ไม่ใช่ วรรณคดีราชสำนัก

          ก. อิเหนา                  ข. พรหมจักร

          ค. ตะเลงพ่าย              ง. กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา

6. ข้อใดเป็นวรรณคดีพุทธศาสนา

          ก. มโหสถชาดก            ข. โองการแช่งน้ำ

          ค. โคลงนฤทุมนาการ      ง. โคลงโสฬสไตรยางค์

7. ข้อใดจับคู่พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส กับประเภทวรรณคดีได้ถูกต้อง     

          ก. สรรพสิทธิ์คำฉันท์ – วรรณคดีพุทธศาสนา

          ข. ลิลิตตะเลงพ่าย – วรรณคดีเกี่บวกับประเพณีและพิธีกรรม

          ค. ปฐมสมโพธิกถา – วรรณคดีบันทึกความมรู้สึกของผู้เดินทาง

          ง. กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ – วรรณคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์

8. หากต้องการศึกษาวรรณคดีเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม ควรเลือกศึกษาวรรณคดีเรื่องใด

          ก. มัทนะพาธา             ข. โคลงโลกนิติ

          ค. ฉันท์กล่อมช้าง          ง. นิราศหริภุญชัย

9. “เป็นวรรณคดีที่นำเสนอในมหรสพหลากหลายประเภท ทั้งโขน ละครใน บทพากย์หนังใหญ่” หมายถึงวรรณคดีเรื่องใด

          ก. ไกรทอง                 ข. รามเกียรติ์

          ค. พระอภัยมณี            ง. ขุนช้างขุนแผน

10. ข้อใดจัดเป็นละครใน

          ก.  อิเหนา                 ข. สังข์ทอง

          ค. ไชยเชษฐ์                ง. สังค์ศิลป์ชัย

11. วรรณคดีเรื่องใดมีเนื้อหาต่างประเภทกับเรื่องอื่น

          ก. สุภาษิตพระร่วง                  ข. พระมาลัยคำหลวง

          ค. นันโทปนันทสูตรคำหลวง        ง. ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก

12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวรรณคดีร้อยแก้วกับวรรณคดีร้อยกรอง

          ก. ร้อยกรองเป็นวรรณคดีที่ไพเราะกว่าร้อยแก้ว

          ข. ตัวอย่างวรรณคดีร้อยกรอง เช่น ราชาธิราช สามก๊ก

          ค. ร้อยแก้ว หมายถึง คำประพันธ์ที่ไม่กำหนดบังคับตามฉันทลักษณ์

          ง. ร้อยกรอง หมายถึง คำประพันธ์ที่ใช้ฉันทลักษณ์ประเภทกลอนและโคลง

13. ข้อใด ไม่ใช่ คุณค่าอันเป็นลักษณะเด่นของวรรณคดีประเภทนิราศ

          ก. บันทึกเส้นทางการเดินทาง

          ข. บันทึกสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนหรือธรรมขาติระหว่างทาง

          ค. บันทึกความรู้สึกนึกคิดของกวีเมื่อต้องจากบ้านเมืองหรือผู้เป็นที่รัก

          ง. บันทึกเรื่องราวชีวิตของวีรบุรุษเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังทำตาม

14. “นอกจากจะมีเนื้อเรื่องสนุกตื่นเต้นชวนติดตามแล้ว ยังแสดงข้อคิดและแนวทางในการปกครองและการสู้รบไว้อย่างน่าสนใจ” หมายถึงวรรณคดีเรื่องอะไร

          ก. คาวี                     ข. สามก๊ก

          ค. นิราศลอนดอน         ง. อิศรญาณภาษิต

15. “สดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้ทรงพิชิตเมืองเชียงใหม่ได้” หมายถึงเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องอะไร

          ก. จินดามณี               ข. โคลงยวนพ่าย

          ค. ลิลิตตะเลงพ่าย         ง. ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง