ข้อสอบการเขียนย่อความ ม.1

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบ การเขียนย่อความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ท 2.1 ม.1/4 เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

1. ข้อใดคือความหมายของการย่อความที่ถูกต้องที่สุด

          ก. การปรับคำยาว ๆ ใหม่ให้สั้นลงเพื่อประหยัดพื้นที่

          ข. การสรุปเฉพาะเรื่องที่สำคัญเป็นหัวข้อด้วยภาษาที่กระชับ

          ค. การเรียบเรียงเรื่องขึ้นมาใหม่ด้วยสำนวนโวหารที่สละสลวย

          ง. การเก็บใจความสำคัญของเรื่องแล้วนำเนื้อหาสาระสำคัญมาเรียบเรียงใหม่ให้สั้นด้วยภาษาที่กระชับ

2. ข้อความที่ย่อแล้ว หากต้องการเล่าถึงบุคคลให้ใช้สรรพนามชนิดใด

          ก. สรรพนามบุรุษที่ 1     ข. สรรพนามบุรุษที่ 2

          ค. สรรพนามบุรุษที่ 3     ง. ข้อ ก และ ข้อ ก เท่านั้น

ใช้ข้อความต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 3-4
ความสุขของมนุษย์มีหลายอย่างหลายมิติ
บางอย่างก็ฉาบฉวย บางอย่างก็ลึกซึ้ง
ถ้าเราฝึกใจฝึกนิสัยให้มีความสุขอย่างแท้จริง
ความสุขก็จะอยู่กับเราและไม่หลุดลอยไปจากตัวเราได้ง่าย

3. ข้อใดเป็นใจความสำคัญ

          ก. ข้อ (1)                  ข. ข้อ (2)

          ค. ข้อ (3)                  ง. ข้อ (4)

4. ข้อใดเป็นเนื้อหาของการย่อความที่ดีที่สุด

          ก. ความสุขมีหลายอย่าง ทั้งฉาบฉวยและลึกซึ้ง

          ข. ความสุขจะอยู่กับเราและไม่หลุดไปจากตัวเรา

          ค. ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์มีหลายมิติที่ฝึกฝนได้

          ง. การฝึกใจและนิสัยให้มีความสุขอย่างแท้จริงจะทำให้ความสุขอยู่กับเรา

5. ลักษณะของย่อความที่ถูกต้องจะต้องมีลักษณะอย่างไร

          ก. เมื่อย่อเสร็จแล้วจะเหลือเพียงย่อหน้าเดียว

          ข. ควรมีอย่างน้อยสองย่อหน้า

          ค. เนื้อความควรมี 5 บรรทัด

          ง. คำราชาศัพท์ตัดทิ้งไป

6. ข้อใดคือส่วนประกอบสำคัญของย่อความที่ถูกต้องที่สุด

          ก. ส่วนคำนำและส่วนแหล่งข้อมูล

          ข. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่งและแหล่งข้อมูล

          ค. ส่วนคำนำและส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระใจความของเรื่อง

          ง. ลักษณะของเรื่องที่นำมาย่อและใจความสำคัญของเรื่อง

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ 7-8
เสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำของเรา
เพราะเราใช้เสื้อผ้าปกปิดและสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย
ทั้งยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ให้ดูดีขึ้นอีกด้วย
การเลือกซื้อเสื้อผ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
ไม่ใช่ว่าจะเลือกตามเทรนด์อย่างเดียว
ต้องดูด้วยว่าเหมาะสมกับรูปรางและบุคลิกของเราหรือไม่
ไม่เช่นนั้น เสื้อผ้าสวย ๆ สุดท้ายก็จะกลายเป็นเพียงเศษผ้าไปในที่สุด

7. ข้อความใดเป็นใจความสำคัญที่สุด

          ก. ข้อ (1)                  ข. ข้อ (4)

          ค. ข้อ (6)                  ง. ข้อ (7)

8. ข้อความใดเป็นเนื้อหาย่อความที่ดีที่สุด

          ก. เสื้อผ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเลือกตามเทรนด์อย่างเดียว

          ข. ถ้าเลือกเสื้อผ้าไม่ดีก็จะกลายเป็นเพียงเศษผ้าไปในที่สุด

          ค. การเลือกเสื้อผ้าเป็นสิ่งสำคัญ ควรเลือกให้เหมาะสมกับรูปร่างและบุคลิก

          ง. เสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพราะใช้ปกปิดสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายและช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น

9. คำนำของย่อความประเภทบทความทั่วไปต้องบอกอะไรบ้าง

          ก. ชื่อเรื่อง ที่มา           ข. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ที่มา

          ค. ชื่อผู้แต่ง ที่มา          ง. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง

10. นักเรียนมีวิธีการย่อความอย่างไรให้ถูกต้องตาหลักเกณฑ์ที่ได้เรียนมา

          ก. อ่านแล้วขีดเส้นใต้ใจความที่คิดว่าสำคัญ

          ข. อ่านทีละย่อหน้าแล้วเขียนเลขกำกับไว้กันลืม

          ค. อ่านได้เข้าใจแล้วเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของผู้ย่อเอง

          ง. นำข้อความเลือกแล้วว่าสำคัญมาเขียนให้ติดต่อกันไปจนจบเรื่อง

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง