ใบงาน เรื่อง พระบรมราโชวาท ม.3

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างใบงานเรื่อง พระบรมราโชวาท วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

โจทย์

1. นักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้รับจากพระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร จงอธิบายมา 3 ข้อ

2. รัชการที่ 5 ทรงสั่งสอนพระราชโอรสให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อบ้านเมืองอย่างไรเรียบเรียงเป็นถ้อยคำสำนวนของนักเรียน