หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านออกเสียง (แบบฝึกหัดที่ 1)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านออกเสียง ดาวน์โหลดไฟล์ pdf คลิก

แบบฝึกหัดที่ 1 ให้นักเรียนอ่านเรื่องที่กำหนดให้พร้อมกับแบ่งวรรคการอ่านให้ถูกต้อง