ตัวอย่างโจทย์การเขียนโปรแกรมคิดค่าน้ำประปา

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างโจทย์การเขียนโปรแกรมคิดค่าน้ำประปา สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน เรื่องการสร้างเงื่อนไข หรือใช้เป็นโจทย์ในการทดสอบ หรือแข่งขันได้

ตัวอย่าง การเขียนโค้ดในภาษาไพทอน (Python) เพื่อคำนวณหาค่าน้ำประปาที่จะต้องจ่าย โดยโจทย์มีดังนี้

ให้เขียนโปรแกรมรับค่ายูนิตของน้ำประปาที่ใช้จากผู้ใช้ แล้วทำการคำนวณค่าน้ำประปาจากเงื่อนไขที่กำหนดให้ หลังจากนั้นให้แสดงผลลัพธ์ของค่าน้ำประปาที่ต้องจ่าย

เงื่อนไขที่ 1 ใช้น้ำไม่เกิน 10 ยูนิต ไม่เสียค่าน้ำประปา
เงื่อนไขที่ 2 ใช้น้ำไม่เกิน 20 ยูนิต คิดหน่วยละ 8 บาท โดยคิดรวมทั้ง 10 ยูนิตแรกด้วย
เงื่อนไขที่ 3 ใช้น้ำเกินจาก 20 ยูนิตแรก แต่ไม่เกิน 40 ยูนิต คิดยูนิตละ  10 บาท
เงื่อนไขที่ 4 ใช้น้ำเกินจาก 40 ยูนิตแรก แต่ไม่เกิน 100 ยูนิต คิดยูนิตละ 11 บาท
เงื่อนไขที่ 5 ใช้น้ำเกินจาก 100 ยูนิตขึ้นไปคิดยูนิตละ 12 บาท

ผังการทำงาน (Flowchart)

print("**โปรแกรมคิดค่าน้ำประปา โดย krukayan.com**")
unit = int(input("กรอกยูนิตน้ำที่ใช้ไป : "))
if unit<=10:
 print("ไม่เสียค่าน้ำ")
elif unit<=20:
 print(unit*8,"บาท")
elif unit<=40:
 print(160+(unit-20)*10)
 #160 มาจาก 20 หน่วยแรก หน่วยละ 8 บาท 8*20 = 160
 #unit-20 คือหา unit ที่เกินจาก 20 หน่วยแรกไปคิดอัตราหน่วยละ 10 บาท
elif unit<=100:
 print(360+(unit-40)*11)
 #360 มาจาก20หน่วยแรก(160)+หน่วยที่21-40(20 หน่วย)หน่วยละ 10 บาท(200)
 #unit-40 คือหา unit ที่เกินจาก 40 หน่วยแรกไปคิดอัตราหน่วยละ 11 บาท 
else :
 print(1020+(unit-100)*12)
 #1020 มาจาก20หน่วยแรก(160)+หน่วยที่ 21-40(200)+หน่วยที่41-100(60หน่วย)หน่วยละ11(660)
 #unit-100 คือหา unit ที่เกินจาก 100 หน่วยแรกไปคิดอัตราหน่วยละ 12 บาท

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง