คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพครู (50 ข้อ)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

1. 
คำว่าครุแปลว่าอะไร

2. 
วันครูตรงกับวันที่เท่าไร

3. 
วันครูโลกตรงกับวันที่เท่าไร

4. 
บุคคลที่เปรียบการศึกษาเหมือนดอกไม้คือใคร

5. 
สัญลักษณ์ของวันครูคือข้อใด

6. 
สัญลักษณ์ที่เปรียบความมีระเบียบวินัยคือ

7. 
ครูเป็นปูชนียบุคคลหมายถึงข้อใด

8. 
ข้าราชการแปลว่า

9. 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการครั้งแรกสุดต้องรับราชการอย่างน้อยกี่ปี

10. 
เหรียญจักรพรรดิมาลา เป็นเหรียญที่พระราชทานสำหรับข้าราชการพลเรือนที่รับราชการมากี่ปี

11. 
ข้อใดต่อไปนี้คือรางวัลดีเด่นของครูในกลุ่มประเทศอาเซียน

12. 
ครูควรรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด

13. 
ครุธรรม หมายถึงอะไร

14. 
สมัยโบราณจรรยาบรรณวิชาชีพครูยึดตามข้อใด

15. 
ข้อใดไม่ใช่หลักการประจำใจของครูที่ควรยึดถือปฏิบัติ

16. 
คุณสมบัติพื้นฐานของความเป็นครูข้อแรกที่สุดของครูควรมีข้อใด

17. 
อุดมการณ์ของวิชาชีพครูข้อแรกคือข้อใด

18. 
ครูต้อง เต็มคน หมายถึงข้อใด

19. 
การกระทำใดของครูที่สังคมไม่ชอบมากที่สุด

20. 
ท่านคิดว่าพฤติกรรมของครูหญิงท่านใดที่ไม่เหมาะสมมากที่สุด

21. 
เมื่อฝ่ายบริหารมีนโยบายใหม่ ๆ ให้ทำ ครูที่มักจะต่อต้านเอาไว้ก่อนจัดเป็นครูประเภทใด

22. 
มาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่าอย่างไร

23. 
ครู หมายความว่าอย่างไร

24. 
ข้อใดเป็นวิชาชีพชั้นสูงทั้งหมด

25. 
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของวิชาชีพชั้นสูง

26. 
ข้อใดไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

27. 
มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน

28. 
ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานของวิชาชีพ

29. 
มาตรฐานความรู้ของครู พ.ศ.2562 มีกี่เรื่อง

30. 
ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู พ.ศ.2562

31. 
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ข้อ

32. 
ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานความรู้ของครู พ.ศ.2562

33. 
ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

34. 
ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยู่เสมอ เป็นจรรยาบรรณด้านใด

35. 
ข้อใดคือการประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อตนเอง

36. 
ครูนิดาชอบนำเรื่องส่วนตัวของครูปรีชาไปเล่าให้เพื่อนครูในโรงเรียนฟังในทางเสียหาย จัดว่าผิดจรรยาบรรณด้านใด

37. 
ครูมานพแม้จะมีฐานะยากจนแต่ก็เก็บหอมรอมริบเพื่อนำเงินไปใช้ในการศึกษาต่อปริญญาโทนอกเวลาราชการ จัดว่ามีจรรยาบรรณด้านใด

38. 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเรียกรับเงินผู้ปกครองเพื่อฝากลูกเข้าเรียน ผิดจรรยาบรรณด้านใด

39. 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านใดที่สำคัญที่สุด

40. 
ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ สพฐ.ปี 2559

41. 
SAR คืออะไร

42. 
นักเรียนคนใดที่ควรให้การดูแลเป็นอันดับแรก

43. 
กรณีมีการเผยแพร่ข่าวสารออนไลน์กระแสวิพากษ์วิจารณ์ดารา นักแสดง และพระสงฆ์ว่ามีพฤติกรรมให้เหมาะสม ในฐานะที่ท่านเป็นครูควรจะทำอย่างไร

44. 
ใครปฏิบัติหน้าที่ของครูได้ดีที่สุด

45. 
ข้อใดเป็นบทบาทที่ครูไม่ควรปฏิบัติ

46. 
ถ้ามีเพื่อนครูอัตราจ้างด้วยกันสอบบรรจุได้แล้วไปรับตำแหน่งใหม่ ท่านควรจะร้องเพลงอะไรในงานเลี้ยงส่งเพื่อน

47. 
ท่านเป็นครูประจำชั้นที่พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีพฤติกรรมตามล่าหาโปเกม่อนในภาคค่ำและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ท่านควรจะทำอย่างไร

48. 
หากท่านถูกคัดเลือกเป็นกรรมการให้ทุนการศึกษานักเรียน 1 คน ท่านจะให้ใคร

49. 
ในเว็บไซต์ครูหัวข้อข่าวใดที่ท่านควรจะเปิดอ่านเป็นอันดับแรก

50. 
ครูคนใดต่อไปนี้ควรจะได้รับครูดีเด่นแห่งปีมากที่สุด

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง