แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ ข้อ 9

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ ข้อ 9 หน้า 26 วิชาวิทยาการคำนวณ

เมื่อเข้ารหัสคำว่า BANGKOK ได้คำใหม่เป็น NOAKBGK แล้วคำว่า IPST เมื่อเข้ารหัสโดยใช้รูปแบบเหมือนการเข้ารหัสของ BANGKOK ได้เป็นข้อใด

ก. SPIT

ข. PIST

ค. STPI

ง. TPSI

ข้อนี้ต้องใช้ทักษะด้านการหารูปแบบ ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่า คำว่า NOAKBGK เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวอักษรของคำว่า BANGKOK

ตำแหน่ง1234567
ตัวอักษรBANGKOK

ตำแหน่ง1234567
ตัวอักษรNOAKBGK

เราจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

  • ตัว N ตำแหน่งที่ 1 มาจากตำแหน่งที่ 3
  • ตัว O ตำแหน่งที่ 2 มาจากตำแหน่งที่ 6
  • ตัว A ตำแหน่งที่ 3 มาจากตำแหน่งที่ 2
  • ตัว K ตำแหน่งที่ 4 มาจากตำแหน่งที่ 5 หรือ 7
  • ตัว B ตำแหน่งที่ 5 มาจากตำแหน่งที่ 1
  • ตัว G ตำแหน่งที่ 6 มาจากตำแหน่งที่ 4
  • ตัว K ตำแหน่งที่ 7 มาจากตำแหน่งที่ 5 หรือ 7

จะเห็นได้ว่าข้อความที่เข้ารหัสเริ่มจาก N ในตำแหน่งที่ 3 แล้วต่อด้วย O ในตำแหน่งที่ 6 ห่างกัน 3 ตำแหน่ง , A มาจากตำแหน่งที่ 2 ต่อด้วย K ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็น K จากตำแหน่งที่ 5 หรือ 7 , B มาจากตำแหน่งที่ 1 ซึ่งห่างจาก G ตัวถัดไป 3 ตำแหน่ง ถัดไปเป็นตัว K ซึ่งไม่แน่ใจว่าจากตำแหน่งที่ 5 หรือ 7

เมื่อวิเคราะห์แล้วส่วนใหญ่ตัวอักษรแต่ละตัวจะห่างกัน 3 ตำแหน่ง เพราะฉะนั้น K ตัวที่ถัดมาจาก A จะมาจากทำแหน่งที่ 5 และ K ตัวที่ถัดจาก G มาจากตำแหน่งที่ 7 ซึ่งจะได้เป็นดังตารางด้านล่าง

ตำแหน่งเดิม3625147
ตัวอักษรNOAKBGK

คำถามถัดไปคือถ้าพิจารณาจากรูปแบบตำแหน่งตัวอักษรที่ห่างกัน 3 ดังที่วิเคราะห์ โดยการเข้ารหัสเริ่มต้นจากตัวอักษรตำแหน่งที่ 3 แล้วไปยังตำแหน่งที่ 6 แต่ทำไมจากตำแหน่งที่ 6 ถัดไปถึงเป็นตำแหน่งที่ 2 แทนที่จะเป็น 9 ?

คำตอบก็คือ เพราะว่า คำว่า BANGKOK นั้น มีตัวอักษรเพียงแค่ 7 ตัว เพราะฉะนั้น ตัวเลขที่ห่างจาก 6 ไป 3 ตำแหน่งซึ่งคือ 9 นั้นเกินจากจำนวนตัวอักษรที่มี ดังนั้นเมื่อใดที่ตำแหน่งเกิน 7 ไปแล้ว ต้องกลับไปนับเริ่มต้นจาก 1 ใหม่ แทนที่จะเป็น 7 ไป 8 ไป 9 จึงกลายเป็น 7 ไป 1 ไป 2 แทน เราจึงได้ตัวอักษรในตำแหน่งที่ 3 ของจากเข้ารหัสมาจากตัวอักษรในตำแหน่งที่ 2 แทนที่จะเป็นตำแหน่งที่ 9 ซึ่งก็จะได้ตำแหน่งต่างๆ เรียงกันดังนี้

3(ห่าง 3) -> 6(เกิน 7 ย้อนกลับ) -> 2(ห่าง 3) -> 5(เกิน 7 ย้อนกลับ) -> 1(ห่าง 3) -> 4 (ห่าง 3) -> 7

หากนึกภาพให้เข้าใจง่าย เราอาจจะเขียนคำว่า BANGKOK ต่อกันไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะให้มีตัวอักษรมากกว่า 7 ตำแหน่งดังตัวอย่าง

ตำแหน่ง1234567
ตัวอักษรBANGKOK
ตำแหน่ง891011121314
ตัวอักษรBANGKOK
ตำแหน่ง15161718192021
ตัวอักษรBANGKOK

หากเป็นดังรูปด้านบน เราก็จะสามารถเรียงตัวอักษรได้ครบถ้วนทั้ง 7 ตัวอักษร โดยเริ่มจากตำแหน่งที่ 3 – 6 – 9 -12 – 15 – 18 – 21 ซึ่งเราจะเข้ารหัสคำว่า BANGKOK ได้เป็น N – O – A – K – B – G – K ได้เช่นเดียวกัน

* เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามว่า ถ้าเอาวิธีการเข้ารหัสเดียวกันนี้ไปเข้ารหัสคำว่า IPST จะได้คำว่าอะไร

ตำแหน่ง1234
ตัวอักษรIPST
ตำแหน่ง5678
ตัวอักษรIPST
ตำแหน่ง9101112
ตัวอักษรIPST

เมื่อเราใช้วิธีการเข้ารหัสเดียวกันโดยเริ่มที่ตัวอักษรในตำแหน่งที่ 3 แล้วถัดไปอีก 3 ก็จะได้เป็น 3 – 6 – 9 – 12 เพื่อให้ครบทั้ง 4 ตัวอักษร เราก็จะได้คำตอบคือ S – P – I – T นั่นเอง

ตำแหน่งเดิม36912
ตัวอักษรSPIT